ZÁSADY SPRACÚVANIA A OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

A

INFORMÁCIA PRE DOTKNUTÚ OSOBU V ZMYSLE ČLÁNKU 13 NARIADENIA EP A RADY (EÚ) č. 2016/679

Spoločnosť SAM FIT s.r.o. so sídlom Jána Mrvu 4 949 01 Nitra, IČO: 50984055je prevádzkovateľom internetového obchodu s webovým sídlom na doménach posilnuj.sk, posilnujeme.sk, 4gyms.eu, 4gyms.cz, 4gyms.hu, na ktorom realizuje internetový predaj posilňovacích strojov a príslušenstva ako aj vybavenia telocviční. Pri prevádzkovaní internetového obchodu a s tým súvisiacich činnostiach dochádza k spracúvaniu Vašich osobných údajov ako potenciálnych zákazníkov a zákazníkov internetového obchodu, prípadne iných osôb, ktoré svoje osobné údaje poskytnú na niektorý z nižšie uvedených účelov (ďalej len „dotknutá osoba“) zo strany prevádzkovateľa.

Ochrana a spracúvanie osobných údajov Vás, ako dotknutej osoby, sa riadia týmito Zásadami spracúvania a ochrany osobných údajov.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), tak, aby všetky osobné údaje boli v čo najväčšej miere chránené.

Pri poskytovaní osobných údajov prevádzkovateľovi uvádzajte správne, úplné a aktuálne osobné údaje. Ak sa poskytnuté Vaše osobné údaje zmenia počas doby ich spracúvania prevádzkovateľom, oznámte, prosím, túto zmenu prevádzkovateľovi.

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA

Prevádzkovateľ:

SAM FIT s.r.o.

so sídlom Jána Mrvu 4 949 01 Nitra

IČO: 50984055

zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 43803/N

ÚČEL, PRÁVNY ZÁKLAD A DOBA SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Vaše osobné údaje spracúvame výlučne pre nižšie uvedené účely v uvedenom rozsahu, na uvedených právnych základoch a v nevyhnutnom časovom rozsahu:

▪    Zriadenie zákazníckeho elektronického konta, objednávka tovaru, uzatvorenie kúpnej zmluvy na diaľku a s tým súvisiaca platba za tovar, dodávka tovaru, reklamácia tovaru a pod. pre účely plnenia zmluvy   

Registrácia v našej internetovom obchode a vytvorenie zákazníckeho elektronického konta je dobrovoľné. Uzatvorenie kúpnej zmluvy na diaľku je možné aj bez registrácie. Uvedenie osobných údajov označených v objednávke *ako povinné sú nevyhnutné pre spracovanie objednávky a uzavretie kúpnej zmluvy.

-        spracúvané osobné údajetitul, meno, priezvisko, doručovacia a fakturačná adresa, e-mailová adresa, telefonický kontakt, číslo bankového účtu/IBAN pre prípad odstúpenia od zmluvy

-        právny základ spracúvania: počas trvania zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia (predzmluvné vzťahy a plnenie zmluvy), po skončení zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia (plnenie zákonných povinností v zmysle zákona o účtovníctve a zákona o archívoch a registratúrach)

-        doba spracúvania: údaje pre registráciu a zriadenie zákazníckeho elektronického konta– po celú dobu trvania registrácie zákazníckeho konta v internetovom obchode; ostatné údaje - po dobu trvania zmluvy a následne po jej skončení po dobu stanovenú zákonom pre účely plnenia povinností predávajúceho v rámci záručnej doby a po dobu potrebnú pre plnenie zákonných povinností v zmysle účtovných predpisov a predpisov o archívoch a registratúrach     

▪     Marketingová komunikácia – zasielanie e-mailovej ponuky tovaru (newsletter)

Na stránke našom internetovom obchode máte možnosť si zaregistrovaním Vašej e-mailovej adresy objednať pravidelné zasielanie newsletter-a s ponukou nášho tovaru. Ak si nebudete želať zasielanie newsletter-a na Vašu e-mailovú adresu alebo budete chcieť zmeniť e-mailovú adresu, na ktorú Vám newsletter posielame, informujte nás e-mailom na info@posilnuj.sk,  resp. písomne na adrese prevádzkovateľa. Z odberu sa môžete odhlásiť aj po zakliknutí požiadavky v tele newsletter-a.

-        spracúvané osobné údajee-mailová adresa

-        právny základ spracúvania: podľa článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia (oprávnený záujem prevádzkovateľa)

-        oprávnený záujem: informovanie o novom tovare, akciách a zľavách internetovom obchode s cieľom podporiť  a zvýšiť predajnosť tovaru prevádzkovateľa  

-        doba spracúvania: do momentu, kým sa dotknutá osoba neodhlási zo zasielania e-mailov s ponukami tovarov; najviac však 5 rokov od zaregistrovania sa pre odber newsletter-a

    Marketingová analýza nákupného správania registrovaných zákazníkov      

      Preto, aby sme Vám vedeli ponúknuť to, čo Vás zaujíma, využívame informácie o tovare, ktorý ste si u nás zakúpili alebo ktorý ste si na našej stránke prezerali. Pomocou histórie Vašich objednávok a správania na webovej stránke dokážeme ponúknuť relevatnejšie ponuky ďalšieho tovaru. K optimalizácii prvkov na webe môžeme využívať aj nástroje pre testovanie rôznych variantov (tzv. A / B testovanie), Google Analytics, Facebook Analytics a pod.

-        spracúvané osobné údajetitul, meno, priezvisko, e-mailová adresa, IP adresa, dátum a čas prístupu na našu webovú stránku, údaje o zakúpenom a prezeranom tovare

-        právny základ spracúvania: podľa článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia (oprávnený záujem prevádzkovateľa)

-        oprávnený záujem: záujem na zabezpečení vhodného zloženia sortimentu tovaru internetovom obchode, vylepšovaní zloženia sortimentu tovaru, vyhodnocovaní úspešnosti predaja tovarov, vylepšovaní funkcionalít webového sídla  

-        doba spracúvania: po dobu trvania registrácie zákazníckeho konta v internetovom obchode a následne tri roky po zrušení zákazníckeho konta, najviac však tri roky od poslednej aktivity zákazníka v zákazníckom konte (aj v prípade, ak zákaznícke konto nebolo zrušené) 

▪     Organizovanie spotrebiteľských súťaží, zabezpečenie priebehu súťaže, doručenie výhry, informovanie o výhercoch v súťaži vrátane zverejnenia obrazového záznamu (fotografie) výhercu

Naši zákazníci majú možnosť zapojiť sa do nami organizovaných spotrebiteľských súťaží prostredníctvom sociálnych sietí Facebook a Instagram. O výhercoch budeme informovať po skončení súťaže zverejnením titulu, mena a priezviska výhercu, resp. údajov uvedených v profile výhercu na sociálnej sieti a prípadne aj obrazovej snímky výhercu zachytávajúcej osobu výhercu s výhrou na webovom sídle internetového obchodu s doménami posilnuj.sk, posilnujeme.sk, 4gyms.eu, 4gyms.cz, 4gyms.hu a na našom konte zriadenom na sociálnych sieťach facebook.com, twitter.com a pinterest.com. Zaslanie fotografie zo strany výhercu je dobrovoľné.

-        spracúvané osobné údajeúdaje uvedené v profile súťažiaceho na sociálnej sieti a v prípade víťaza aj titul, meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, doručovacia adresu a obrazový záznam (fotografia) s výhrou

-        právny základ spracúvania: podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia (súhlas dotknutej osoby)

-        doba spracúvania: po dobu trvania súťaže a následne po dobu potrebnú pre zaslanie výhry a informovanie o výhercoch súťaže

▪     Zákaznícke hodnotenia tovaru a služieb

      Potom, čo si u nás zakúpite tovar, môžete byť požiadaní o ohodnotenie nákupu. Hodnotenie je možné vložiť aj z vlastnej iniciatívy. Poskytnutie hodnotenia je dobrovoľné. Poskytnutím hodnotenia súhlasíte so zverejnením hodnotenia a spracúvaním Vašich osobných údajov zo strany prevádzkovateľa na daný účel v zmysle nižšie uvedeného.

-        spracúvané osobné údajetitul, meno, priezvisko, e-mailová adresa

-        právny základ spracúvania: podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia (súhlas dotknutej osoby)

-        doba spracúvania: do momentu odvolania súhlasu dotknutej osoby; najneskôr do uplynutia doby 3 rokov od posledného nákupu v internetovom obchode

▪     Zverejňovanie obrazových záznamov (fotografií) pre marketingové účely

Zákazníci majú možnosť zaslať nám svoju fotografiu v oblečení s prípravkami zakúpenými v našej internetovom obchode alebo prípravkami, ktorých sa stali výhercom v nami organizovanej spotrebiteľskej súťaži, na účel jej zverejnenia na webovom sídle internetového obchodu s doménami posilnuj.sk, posilnujeme.sk, 4gyms.eu, 4gyms.cz, 4gyms.hu a na našom užívateľskom konte zriadenom na sociálnych sieťach facebook.com, twitter.com a pinterest.com. Zaslanie fotografie je dobrovoľné.

-        spracúvané osobné údajetitul, meno, priezvisko, e-mailová adresa, obrazový záznam (fotografia)

-        právny základ spracúvania: podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia (súhlas dotknutej osoby)

-        doba spracúvania: do momentu odvolania súhlasu dotknutej osoby; najneskôr do uplynutia doby 6 mesiacov od doručenia obrazového záznamu prevádzkovateľovi (v prípade fotografií, ktoré sa prevádzkovateľ rozhodne nepoužiť pre zverejnenie), resp. najneskôr  do uplynutia 1 roka od zverejnenia obrazového záznamu (v prípade fotografií použitých na zverejnenie pre marketingové účely)  

COOKIES                  

Ak ste vo Vašom prehliadači povolili ukladanie cookies a súhlasíte s ich používaním, získavame údaje o návšteve webovej stránky, prezeraných produktoch a ďalšej aktivite na webovej stránke. Tieto dáta spracúvame štatisticky prostredníctvom Google Analytics. Ďalšie informácie o tom, aké dáta o Vás spracúva Google, môžete získať na Google Privacy Policy.

Informácie o Vašom správaní na webe sú však z dôvodu Vášho maximálneho súkromia anonymizované, a preto ich ani sami nedokážeme priradiť konkrétnemu užívateľovi, t. j. konkrétnej osobe. Viac o cookies tu: COOKIES

 

POKYNY K ZASIELANIU OBRAZOVÝCH ZÁZNAMOV (FOTOGRAFIÍ)

 

Ak sa rozhodnete nám zaslať svoju fotografiu pre vyššie uvedené účely, uveďte, prosím, v sprievodnom e-maile nasledovné vyhlásenia:

▪              Vaše meno a priezvisko

▪              Vyhlásenie, že udeľujete prevádzkovateľovi súhlas so zverejnením zaslanej fotografie na webovom sídle internetového obchodu s doménami posilnuj.sk, posilnujeme.sk, 4gyms.eu, 4gyms.cz, 4gyms.hu a na užívateľským kontách prevádzkovateľa na sociálnych sieťach facebook.com, twitter.com a pinterest.com

▪              Vyhlásenie, že súhlasíte so spracúvaním Vašich osobných údajov: titul, meno, priezvisko, e-mailová adresa, obrazový záznam (fotografia) zo strany prevádzkovateľa na dané účely – marketingový účel, účel oznámenia výhercu spotrebiteľskej súťaže (tento účel vynechajte, ak ste neboli výhercom súťaže) po dobu určenú v Zásadách spracúvania a ochrany osobných údajov prevádzkovateľova

▪              Vyhlásenie, že na fotografii je vyobrazený výlučne odosielateľ fotografie, ktorý udelil vyššie uvedený súhlas

▪              Vyhlásenie, že zaslaná fotografia nie je predmetom autorského práva ani prípadného iného práva duševného vlastníctva tretej osoby

V prípade nepripojenia vyššie uvedených vyhlásení k zaslanej fotografii Vašu fotografiu nebudeme môcť zverejniť a bude bez zbytočného odkladu zlikvidovaná.

Po uplynutí povolenej doby spracúvania fotografie, prevádzkovateľ fotografiu zlikviduje (nevracia ju zákazníkovi). Predávajúci nezodpovedá za prípadné spracúvanie Vašich osobných údajov prevádzkovateľmi stránok, na ktorých sú zverejnené, resp. inými osobami.

Prosím, vezmite na vedomie, že zaslanie fotografie prevádzkovateľovi nezakladá právo zasielajúceho na zverejnenie fotografie. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo uskutočniť výber fotografií pre zverejnenie podľa vlastného uváženia a potrieb.

KOMU POSKYTUJEME OSOBNÉ ÚDAJE

Prevádzkovateľ ďalej poveruje spracúvaním niektorých osobných údajov iné subjekty, tzv. sprostredkovateľov. Sprostredkovateľom je každý subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa. Sprostredkovateľom odovzdávame iba osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom pre poskytnutie ich služieb.

Zoznam sprostredkovateľov:

  •       Slovenská pošta, a. s., IČO: 36 631 124, Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica  (zabezpečenie doručenia tovaru)
  •       GLS General Logistics Systems Slovakia s. r. o., IČO: 36 624 942, Lieskovská cesta 13, 962 21 Lieskovec (zabezpečenie doručenia tovaru)
  •       DHL Expres (Slovakia), spol. s r. o., IČO: 31 342 876, Letisko M.R. Štefánika, 820 01 Bratislava (zabezpečenie doručenia tovaru)
  •       Kuriér 123, s. r. o., IČO:4605980863, Tomanoczyho 378, 02743 Nižná, Slovensko (zabezpečenie doručenia tovaru)
  •       Zásilkovna s. r. o., organizačná zložka, IČO: 45 976 350, Ovsištské námestie 1, 851 04 Bratislava  (zabezpečenie doručenia tovaru)
  •       BestUniverse s. r. o., IČO: 46964452, Škultétyho 536/44 949 12 Nitra (dodávka IT systému, poskytovanie programátorských a IT služieb)

 

Zoznam sprostredkovateľov je zo strany prevádzkovateľa pravidelne aktualizovaný.

Ďalší príjemcovia

Ďalšími príjemcami osobných údajov môžu byť orgány finančnej správy, súdy, daňoví a právni poradcovia a audítori, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonných povinností alebo ochranu a uplatňovanie oprávnených záujmov prevádzkovateľa.

PRENOS DO TRETÍCH KRAJÍN

Vaše osobné údaje aktívne do tretích krajín mimo EÚ neprenášame. Niektorí príjemcovia, s ktorými pri spracúvaní osobných údajov spolupracujeme, však takéto prenosy realizujú, a to konkrétne do USA. Osoby, ktorým v USA tieto údaje sprístupňujú, dodržiavajú podmienky US-EU Privacy Shield, a tým poskytujú primeranú úroveň ochrany pre vaše osobné údaje.

ZABEZPEČENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Všetka komunikácia medzi Vaším zariadením a našimi webovými servermi je šifrovaná. Prihlasovacie údaje sú zahashované a všetky Vaše údaje sú uložené len na serveroch v zabezpečených dátových centrách s obmedzeným, starostlivo kontrolovaným a auditovaným prístupom. Dáta v papierovej podobe uchovávame v uzavretej kancelárii zabezpečenej alarmom s heslom.

 

OSOBNÉ ÚDAJE OSÔB MLADŠÍCH AKO 16 ROKOV

Náš internetový obchod nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov. Osoba mladšia ako 16 rokov môže náš internetový obchod používať iba v prípade, ak na to udelí súhlas jeho zákonný zástupca.

VAŠE PRÁVA V SÚVISLOSTI SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Právo namietať

V prípade spracúvania osobných údajov na právnom základe spočívajúcom v oprávnených záujmoch prevádzkovateľa máte právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov a naša spoločnosť ako prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami Vás ako dotknutej osoby.

Máte právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak namietnete spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, naša spoločnosť ako prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.

Námietku môžete zaslať ktorýmkoľvek z nižšie uvedených spôsobov.

 

Ďalšie práva:

Odvolať súhlas - v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať ktorýmkoľvek z nižšie uvedených spôsobov. 

Právo na prístup - máte právo na prístup k osobným údajom týkajúcim sa Vašej osoby, ktoré o Vás naša spoločnosť spracúva, ako aj na ďalšie informácie o tom, ako Vaše osobné údaje spracúvame.

Právo na opravu – v prípade, ak sa domnievate, že osobné údaje, ktoré o Vás spracúva naša spoločnosť ako prevádzkovateľ sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, kontaktujte nás, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili. Máte právo na to, aby naša spoločnosť bez zbytočného odkladu opravila nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo požadovať vymazanie Vašich osobných údajov, ak je na to splnený niektorý z dôvodov v zmysle článku 17 Nariadenia, napríklad osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali, osobné údaje sa spracúvali nezákonne a pod.

Právo na obmedzenie spracúvania - za okolností uvedených v článku 18 Nariadenia máte právo  požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov, ak ide o ktorýkoľvek z prípadov tam uvedených, napr. počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov, ak ste ako dotknutá osoba túto správnosť údajov napadli a pod.

Právo na prenosnosť údajov - máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli našej spoločnosti, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sa Vaše osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu alebo na základe plnenia zmluvy a spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Vaše vyššie uvedené práva si môžete uplatniť kontaktovaním našej spoločnosti jedným z nasledovných spôsobov:

  1. písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti: SAM FIT s.r.o., so Jána Mrvu 4, Nitra 949 01
  2. elektronicky zaslaním e-mailu na našu e-mailovú adresu: info@posilnuj.sk
  3. prostredníctvom kontaktného formuláru na našom webovom sídle internetového obchodu s doménami posilnuj.sk, posilnujeme.sk, 4gyms.eu, 4gyms.cz, 4gyms.hu

V prípade, ak si uplatníte akékoľvek z uvedených práv, budeme Vás o vybavení Vašej žiadosti/námietky informovať do 30 dní odo dňa jej doručenia k nám. V odôvodených prípadoch môžeme uvedenú lehotu predĺžiť na 60 dní, o čom Vás budeme informovať.

Ako dotknutá osoba máte tiež právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov, ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje sú spracovávané v rozpore so zákonom. Sťažnosť môžete podať na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, https://dataprotection.gov.sk/uoou/.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto Zásady spracúvania a ochrany osobných údajov nadobúdajú účinnosť dňom 10.5.2020